Vol302女神黄乐然私房情趣内衣秀豪61P黄乐然美媛馆

Vol302女神黄乐然私房情趣内衣秀豪61P黄乐然美媛馆

真气二字,指真阴真阳也。阳回则镇纳阴邪,而阴潮不作。

近来市习,一见舌痛,皆云舌乃心之苗,皆火为病也,即以冰硼散吹之,黄连解毒服之。病人或八九日,发热恶热,烦渴饮冷,舌黄而芒刺满口,脉健身轻,小便涓滴痛者。

此方此说,相传有年,举世宗之而不疑,群医用之而不辨,予不能无说也。法宜养阴,如六味地黄汤、鸡子黄连汤、导赤散之类。

夫咳唾之病,属于肺经,理应从肺于治。 须知胃为五脏之大源,凡胃受热,处处皆可传及。

诸书所载,亦可择取。今之小小汤剂,每一两,用水二瓯为准。

其人定见脉大而空,或劲如石,言语一切无神,困倦喜卧。 不知外邪入内,剥削元气,乃是六。

Leave a Reply