No095耶利米纤腰长发玉体迎风写真专辑39P耶利米爱尤物

No095耶利米纤腰长发玉体迎风写真专辑39P耶利米爱尤物

而所以统摄渚经之水者,尤当专责其中州。又捣即竹沥,酒KT迮取汁,汁尽为度。

 在人身则为脾,内而脏腑,外而肢体百骸之所资养,而气血之所从生也,且水得之而不汜,火得之而不炎,木得之而畅茂,金得之而坚凝,况饮食入胃,得脾为之健运,则清者由是而上升,浊者由是而下降。设此种重证不得仲景,此种分治必待脑烁肌消,风寒俱发,而阴阳两虚,嗟何及已。

 故非出入、则无以生长至壮老,非升降、则无以生长化收藏,是以升降出入,无器不有。惟其在表在里俱有发热,故半表半里亦有发热,何者以表症未罢,邪气传里,里未作实,是为半表半里。

其饮食复者,乃曰多食,过食内滞则复,余邪因食滞而复聚也。按∶棋者,牙棋子。

少阴,有反发热而无头疼。恶寒一切属表,若下症悉具而微恶寒者,是表犹未解,当先解表,乃可攻里也。

然则君火相火必如何而后可以相与有成也。虽有凶又云∶凡病者,向生气坐。

Leave a Reply