VOL402模特田冰冰职业装主题私房性感黑色内衣配黑丝完美诱惑写真39P田冰冰嗲囡囡

VOL402模特田冰冰职业装主题私房性感黑色内衣配黑丝完美诱惑写真39P田冰冰嗲囡囡

因内伤而致者,或饮食伤中,克伐过度;或房劳损阳,过于滋阴;或思虑用心过度;或偶感外邪,过于发散,以致元阳外越,或现斑点,或现通体紫红。 湿为太阴之本气,湿为阴邪,一切外邪至此,即从本气而化为病者俱多,亦有不从本气而从中化为病者亦多。

[眉批]知非氏曰:女子之病,多于男子,奈何多多一病耳。又安可执一说,而谓尽括无遗。

三阴即太阴、少阴、厥阴是也。但欲开方,务在单上批写明白,告诫病家,设或追之不及,不得归咎于医药,以免后人借为口实。

又有久习成风,苟且应命者。 今于批评钦安书,至反胃一证,其驳景岳用药,大为有理。

阳明乃气多血多之腑。知得此理,便知得姜附之功也。

并不虚心求理,自谓金针在握。知得此理,便知得姜附之功也。

Leave a Reply